ദീനീ വിജ്ഞാന ദാഹികള്‍ക്ക് ഒരു ഉത്തമകൂട്ടുകാരന്‍, ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ജറിലെ സുന്നത്ത് ജമാ’അത്തിന്റെ ജിഹ്വ “കേരള സുന്നീ ക്ലാസ് റൂം”

Thursday, February 23, 2012

സമസ്തയുടെ പതനം, സമസ്ഥാനയുടെ ഉദയം..ഒരു ലഘു വിവരണം1925þ cq]o-Ir-X-amb kakvX e£y-¯n-te¡p IpXp-Ip-Xn¨pw i{Xp-¡sf Xpc-¯n, t\«-§Ä sImbvXp apt¶-dn, ]pXp-]p-¯³ {]Øm-\-§-sfbpw IÅ Xzco-J-¯p-I-sfbpw Xpd-¶-Sn-¨p.
\mep-a-Zvl-_p-Im-cmb kp¶n-IÄ¡pw H¶n-¨-Wn-\n-c-¡m-hp¶ al-Xv{]-Øm\w imJm-]-c-amb `n¶n-¸p-IÄ¡-Xo-X-ambn BZÀi-¯n-eq-¶n-bpÅ {]hÀ¯\w GXp aZvl-_p-ImÀ¡pw Ah-cpsS aZvl-_-\p-k-cn¨v aX-hn-[n-IÄ {Kln-¡mw, \S-¯mw. ]t£, kwL-S\m]c-amb Xocp-am\w imJm-hn-[n-Ifn D­m-hn-Ã, ka-kvX-bpsS ap^vXn-amÀ AXXp aZvl-_-\p-k-cn¨p hn[n \ÂIpw.

1967 G{]n 8þ\pw Hcp apim-hd tNÀ¶p. {]kn-U-­-S¡w _lp-`q-cn-]-£hpw lmP-cn-Ã. 40 AwK-§-fn 14 t]À am{Xw. Ah-scmcp imJm-hn-j-b-¯n kwL-S-\m-]-c-ambn hn[n ]mÊm-¡n. euUv kv]o¡À JpXp-_n-bnepw aäpw PmC-km-sW¶v!

42 hÀj-s¯ Ncn-{X-¯n ^nJ-ln-¿mb Hcp Imcyw PmC-km-sWt¶m ldm-am-sWt¶m kakvX kwL-S-\m-]-c-ambn ]mÊm-¡nb Hcp kµÀ`w t]mep-an-Ã. ka-kvX-bpsS Øm]nX XXz-¯n\p hncp-²-hp-am-WXv. ]t£, kv]o¡À {]iv\-¯n am{Xw Nne Ip_p-²n-IÄ CsXm-¸n-s¨-Sp-¯p. kwL-S\m Xocp-am-\-am-bn-¯-s¶.

iwkp Deam JpXp-_n, ssiJv BZw-lvf-d¯v XpS-§nbhcpsS ^Xvhm-IÄ adn-¨n-«p-­v. F´n\v, kwL-S-\-bpsS {]kn-U-­n\v Xs¶ ^Xvhm-bp-­v. Ah-sbm¶pw NÀ¨-bvs¡-Sp-¡msX Hä Ccn-¸n kakvX imJm-]-c-ambn aX-hn[n {]Jym-]n-¨-t¸mÄ {]kn-U-­n-\-S¡w kwL-S-\-bn XpS-cm³ ]äm¯ \ne-h-¶p. A`n-{]mb `n¶-X-bpÅ hnj-b-§-fn ssIsh-¡msX BZÀi-]-c-ambn Gh-scbpw H¶n-¨-Wn-\n-c-¯p-I-sb¶ Øm]n-X-e£yw B \nb-a-hn-cp-²-ap-im-hd Imän ]d¯n.

{]kn-U-­-S¡w ]e apim-hd sa¼Àamcpw ka-kvX-bnÂ\n¶pw ]n·m-dn. Bcn^o§fm cq]o-Ir-X-amb B kwL-S\ ]n¡m-es¯ A\p-bm-bn-IÄ Ae-t¦m-es¸Sp¯n-bXv {]Xn-tj-[n¨v. aqkm-\_n(A)bpw Cukm-\_n(-A)bpw Øm]n-s¨-Sp¯ Zo³ A\p-bm-bn-IÄ Ae-t¦m-e-s¸-Sp-¯n-btÃm. AtX-h-gn-Xs¶.
1967 \hw-_À 24\v ka-kvX-bpsS ]gb Øm]I t\Xm-¡fpw ]WvUn-Xcpw H¯p-tNÀ¶v Hcp ]WvUn-X-kw-L-S\ cq]o-I-cn-¨p. tIc-f-kw-Øm\ PwC-¿-¯p De-a. ka-kvX-bpsS {]Ya D¶-X- Ieme-b-amb ]«n-¡mSv Pmanb: \qdn-¿-bpsS {]Ya {]n³kn-¸mfpw kZÀ apZÀcn-kp-amb auem\m Xmsg-t¡mSp Ipª-ehn apÉymÀ kwØm\ PwC-¿-¯nsâ {]Ya {]kn-U-­mbn. AtXmsS kp¶¯p Pam-A-¯nsâ GI A[n-Im-cnI kwL-S\ F¶ Øm\w ka-kvXbv¡p \jvS-s¸-Sp-Ibpw _lp: ka-kvX-bpsS Øm]n-X-e£yw kwØm\ PwC-¿-¯p Deam DbÀ¯n-¸n-Sn-¡p-Ibpw sNbvXp.